Disclaimer ‘t Sempke

Wanneer u besloten hebt om voor Fysiotherapie 't Sempke te kiezen, gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met eventuele informatieoverdracht aan, of behandeling door, stagiares.

Fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht. In het kader van uw gezondheidsproces gaan wij ervan uit, indien nodig, over uw casus overleg/informatieoverdracht mag plaatsvinden tussen therapeuten onderling cq betrokken professionele collega's. 

Fysiotherapie ‘t Sempke besteedt de grootste zorg aan de juistheid en volledigheid van de website.
Mocht toch blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevat dan aanvaarden de eigenaren van Fysiotherapie ‘t Sempke geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.
 
De informatie, die u op www.fysiotherapiesempke.nl vindt, wordt regelmatig aangevuld en aangepast. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.fysiotherapiesempke.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige(impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de website. Getoonde prijzen, foto's, en tekstinformatie zijn te allen tijde voorbehouden.